قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
Flower.jpg
IL* ( M ) *VE YOu

55
IL* ( M ) *VE YOu
وضعيت: (آفلاين)
920 پست
زن
امتياز: 1527
ميانگين روز:0.63
ميانگين ماه:18.78
ميانگين سال:184
نام : IL* ( M ) *VE YOu
حالت من : شاد و سرحال
تولد : 1393-01-09
تاهل : f - مجرد
دین : اسلام
شهر : اصفهان
شغل : دانش اموز
ظاهر : وزن: 50 - قد: 160
سربازی : نرفته ام
سیگار : نمی کشم
گوشی : قدیمی
ماشین : فراری
دوست : خدا _ پدر و مادر _ عشقم

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران
بچه تر ڪه بودم وقتے مهمــاלּ مے آمد
مانند یـه گــربه جلویشاלּ قِـل میخوردم
و تمام شیریـלּ ڪارهایے ڪه بلد بودم
انجام میدادم تا بیشتر بمـانند.
فقط میخواستم بیشتر بمـانند، دیــرتــر بــروند، اصلاً نــروند !
بعد مـامـاלּ مـלּ را میبرد به گوشه اے و میگفت
هیچ وقتِِ اصرار نڪـלּ،
هر ڪسے خودش دوستِِ داشته باشد مے مانَد، بیشتر هم مے مــاند.
مـامـاלּ هیچ وقت اهل تعــارف ڪردלּ نبود
امـا مــלּ باز مهمــاלּ بعدے ڪه مے آمد
مے رفتم جلویش قِــلــツ میخوردم ڪه بمــاלּ ،
دیـرتـربـــرو !
بزرگتــر ڪه شدم وقتے جلوے دوستم قِل میخوردم ڪه بمــاند
و آלּ قدر قِـل خوردم و افتـادم روے سراشیبے و پـرتِِ شدم،
فهمیدم مـامـاלּ راست میگفت
مهمـاלּ و دوست و شوهـر و همسر ندارد،
هر ڪسے بخواهد مے ماند، نخواهد میـــرود.
حالا تــُو هے قِـل بخور
هے شیریـלּ ڪارے ڪـלּ ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران
ندارمت امـــا
دوستِِ داشتنتِ را عـاشقم
اینڪہ شبهـا با خیــال خـامے بخـوابم
صبحها با امیـد مضحڪے چشم باز ڪنم
مـלּ از ایـלּ حماقتِِ عاشقانه حـَض مے برم
از اینڪہ دلـِم مے شڪند
و دوبارهِِ گول مے خورد
از اینڪہ بیمــارم
و درماלּ نخواهــم شد
مـלּ به ایـלּ ناعلاجے خود معتــادم
و خیــال عاقل شدלּ هـم ندارم
اگر بدانے درد تـــُפּ چه لذتے دارد
اگر بدانے دیـــツ ـــوانه شدלּ چه لذتے دارد
آهِِ اگر میـدانستے شاید
خیلے زودتـر رهــایم مے ڪردے
ندارمتِِ افسوس

مـלּ ایـלּ دوستِِ داشتـלּ را
ایـלּ یادگارے از تـــُפּ را
دوستِِ مے دارم ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران
خودخواهی بزرگے ستِ
تـــُפּ را خواستـלּ
تـــُפּ را داشتـלּ
تـــُפּ را بایـد قـابِ کـرد
میـــآלּ چشم هاۓ پنجــرهِِ
بـاید نفس کشیـد
تکِ تکِ بـوسـﮧ هایتِِ را
تـــُפּ همـــآלּ گرمــآۓ "هــا" کردنے
بیـלּ دستِ هاۓ سرمـا زدهِِ ۓ خورشیــد
در یکِ زمستــآלּ بے طلوع
تـــُפּ انـتظار یکِ رسیدنے
در اِنتہــاۓ یکِ سکوتِ
تـــُפּ سپیـدۓ یکِ شعرۓ
در بے واژهِِ گے خیـــال
تـــُפּ همـــآنے کـﮧ مے شود
بـﮧ خـاطِـر سپــرد
بے آלּ کـﮧ خیس شد
زیـر بـاراלּ خاطراتتِ
چـﮧ خوبِ استِ کـﮧ تـــُو
هـر آنچـﮧ هستے
همـــانے ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران
میخواستمت و نبودے
سهـم مـלּ امــا
زمزمه گفتـלּ دوستتِِ دارم هم نبود
گیج میزنم
بیقرارے مــرا به سختے قورتِ میدهد
چه بیگانه‌ایم با هم
گرچه آشنـا
به اندازهِِٔ تمــام سالهاے بودنم از نبودنتِِ رنـج بردم
چه میسوزد تنـم در تبِ
تـــُפּ هڪِـ شدے به بـاور ذهـלּ روانیــم
و لبــریز از سرزنشهاے تڪرارے یڪِـ حس دروלּ
ڪه مـُدام دردها را به رُخ مےڪشد
به تـماشـا نشسته‌ام، میـاלּ چاله‌هاے زندگے
در جستجوے عِشق
در ایـלּ ڪوچه‌هاے مرگِِ
ِدیگر طاقتِ رویـآ تــمام شدهِِ
دلـم بودنتِِ را مےخواهد
سال‌هایم تناوبِ ، درد و زخم خوردלּ و بردبارے بود
و شبِ به انـتظار روز
و شاید اتفاق تازه‌ِِا‌ے
تـــُפּ اے خیـال دلخواهِِ مـלּ
ڪاش داشتے در بـاورم
چه بے پروا هر لحظه در حسرتِِ دیــدار تـــُפּ میسوزم
در هـواے تـــُפּ نفس میڪشم
روزے هزار بار مےخوانمتِِ
نمیخواهے بشڪنے قلبِِ ایـלּ انـتظار را ...؟
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
IL* ( M ) *VE YOu
IL* ( M ) *VE YOu
برای نبـــودن که . . .
همیشــه لازم نیست راه دوری رفتــــه باشی
می توانی همینجـــــــا
پُشت ِ تمـــــــــام بـُغــض هایتــ
گـــُــم شــده باشی !!!
IL* ( M ) *VE YOu
IL* ( M ) *VE YOu
اقیانوس بودن خیلی سخت است!!!

اقیانوس که شدی می فهمی چقدر سخت است ...

اقیانوس باشی و آرام بمانی!

اقیانوس که شدی تازه می فهمی ...

چقدر حتی بهتر است که گودال حقیری باشی !

و هیچ کس هرگز مرواریدی از تو صید نکند.

اقیانوس شدن ، بد دردیست ...اقیانوس شدی تازه میفهمی

که چقدر سخت است از همه "سنگ" بخوری

و این نشانه علاقه شان به تو باشد!
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
درد اینجاست
دلمان را به هرکه خوش کردیمروزگارمان را سیاه کرد...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40317375 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران
نمی دانم چرا می گویم،آه از دست تو!
دست های تو،زیباترین فعل ها را رقم می زدند.
نوازش می کردند، شعر می نوشتند
آهنگ می نواختند،چای می ریختند
دست های تو،رفیق صمیمی دست های من
اما
آه از پاهای تو!
چه ساده رفتند...
2 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
.yalda
.yalda
فیس بوک ایران ،
مرگ شاید
یکی از همین روزها
مرا به یک پیاده رویِ دو نفره
دعوت کند ؛

در این میان
نگران شعرهایی هستم
که شب ها
زیر بالش گریه کردم و
تو هرگز
آنها را نخواهی خواند.
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
reza
reza
وقتی یکی از زندگیت میره بیرون نه شعار بده (گوره بابای قبلیا ، سلام میکنم به بعدیا) نه فحش بده (رفت به درک) نه ادا دربیار(نباشی دوستام هستن) انقدر با وقار زندگی کن که برگرده و بگه:میشه یه فرصتِ دوباره بهم بدی؟.
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
reza
reza
بهشت مکان نیست,
زمان است!
زمانی که اندیشه های مثبت
و میل به نیکی
و عشق ورزی در وجودمان است

و جهنم مکان نیست,
زمان است!
زمانی که اندیشه های منفی
و کینه ورزی وجودمان را می آلاید.

"خالق بهشت باشیم"
3 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75 و sajad80
reza
reza
اشتباه از جایے شروع میشہ ڪہ: بعضے وقتا
ڪسایے رو تو زندگیموڹ
"خاص"
میڪنیم ،
ڪہ خیلے
"عمومے" تر از ایڹ حرفا
تو دسترس بقیــــہ بود
3 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
reza
reza
ﺣﻮﺍﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ ﮐﯽ

"ﺩﺳﺖ " ﻣﯿﺪﯼ !

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺘﻮ ﺍﺯ

" ﺩﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ " ﻣﯿﺪﯼ
205458_382124365203671_128666086_n.jpg
2 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط fati75
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}