اطلاعات گروه
yalda
موسس

Wall Comment

yalda
وقتی کسی وارد زندگی تان میشود ، پخدا او را به دلیلی میفرستد: یا برایِ درس گرفتن از او یا برای همیشه ماندن با او...! N
2 کاربر از این خوشت آمد