اطلاعات گروه
جنگ پاوهPawe / Paveh ورسالت تاریخی ملت ایران در برابراشرار و ایران ستیزان وحامیان آنها
پس از انقلاب 1357وزوال حکومت پهلوی و مسلح شدن طوایف کرد(جاف) در اطراف پاوه در شما...بیشتر
جنگ پاوه / حماسه پاوه
2 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر