reza

Male. Lives in بهشهر - مازندران.
reza
is now friends with
 likes this.
reza
 likes this.
reza
is now friends with
 likes this.
reza
ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویشیم آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه بی کرانگیست . . ....View More
,  and 3 others likes this.
maryam2
زیباست ...
reza
نگاهت زیباست آبجی مهربون و بامعرفتم.
reza
توکل چه کلمه زیباییست... اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد تنها خداوند است که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم ایمان داشته باشیم که رویا هایمان...View More
reza
گذشته هایت را ببخش... زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز میدارند به پایان فکر نکن... اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ میکند.. بگ...View More
reza
گام هایی بزرگ بردار.. رویاهایی بزرگ داشته باش.. آواز های زیبا و دل انگیز بخوان.. عمیق نیایش کن.. ایمان قوی داشته باش.. عشق را به تمام جهان پراکنده کن .. به انتهای جهان، به تمام کهکشانها.....View More
reza
reza
is now friends with
reza
کدوم خزون خوش آواز ... تو رو صدا کرد ای عاشق که پر کشیدی بی پروا ... به جستجوی شقایق کنار ما باش که محزون ... به انتظار بهاریم کنار ما باش که با هم ... خورشید و بیرون بیاریم هزار پرنده مثل تو عاشق ....View More
Load More