بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
به هر دل بَستَنَم عمری پشیمانی بدهکارم نباید دل به هر کس بست! اما دوستت دارم! پر از شور و شعف با سر به سویت می دوم چون رود تو دریا باش تا خود را به آغوش تو بسپارم! دل آزار است یا دلخواه! ماییم و ه...نمایش بیشتر
نفر 1 خوششان آماده از این