بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
14 کاربران
ایران ما
13 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
خوشحالم از اینکه... به من افتاد... نگاهت از این که شدم یوسف و ، ماندم ته چاهت عاشق ، همه ی مردم شهرند به چشمی ، جز من... که کنم حال ، به آهنگ سه گاهت معشوقه ی شان ، می رود و ، راز... نگویند هرچند...نمایش بیشتر
3 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
خداروشکر که خوشحالی
mona2
توام خوش حال باش
ali-kooh
خا
mona2
افرین