بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
5 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
9 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
19 کاربران
ایران ما
19 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
12 کاربران
تکواژه ها
8 کاربران
ورزش
8 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
اینکه غم دنیا به دلم هست مهم نیست دنیا شده یک کوچه بن بست مهم نیست تا اینکه مرا خورد کند سنگ زمانه با بخت بد من شده هم دست مهم نیست در جام من آن جرعه کمیاب نباشد تا دل شود از مزه ی آن مست مهم نیست...نمایش بیشتر
2 کاربر از این خوشت آمد