بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
🔆‌‌‌‎   مشکل است از کوی او قطع نظر کردن مرا ورنه آسان است از دنیا گذر کردن مرا بال من در گرد سر گردیدن گل ریخته است از مروت نیست زین گلشن به در کردن مرا نیست در کالای من چون آب روشن پشت و روی چیست ی...نمایش بیشتر
3 کاربر از این خوشت آمد