بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
فریاد مرا گرچه سرانجام شنیدی ای‌دوست! به داد دل من دیر رسیدی از یاد ببر قصه ما را هم از امروز درباره ما هر‌چه شنیدی نشنیدی آرام بگیر ای دل و کم گریه کن ای چشم! انگار نفهمیدی و انگار ندیدی #فاضل_نظ...نمایش بیشتر
3 کاربر از این خوشت آمد