بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
من که جز هم‌نفسی با تو ندارم هوسی با وجود تو چرا دل بسپارم به کسی زنده ام بی تو و شرمنده ام از خود هرچند که دمی از سر رغبت نکشیدم نفسی ناامیدم مکن از صبر و بگو می‌آید عادل ظلم ستیزی، ملک دادرسی به ...نمایش بیشتر
3 کاربر از این خوشت آمد