بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
گاهی چه شود گر بشود فاصله‌ها کم دیدی که شد اما نشد آخر گله‌ها کم بین تو و من رغبت دیدار نمانده‌ست هم فاصله‌ها کم شده هم حوصله‌ها کم از عشق بپرهیز که صد راهزن اینجاست آیند به‌ این گردنه‌ها قافله‌ها ک...نمایش بیشتر
2 کاربر از این خوشت آمد