بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
18 کاربران

به روز رسانی وضعیت

ali-kooh
شوهره به زنش میگه: ﺑﺮﻭ ﻳﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭﺍﺳﻢ بیار زنه: ﻛﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻲ آقا : ﻛﻮﻻ زنه: لایت ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ آقا : لاﻳﺖ زنه: ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﺔ آقا : ﻗﻮﻃﻲ زنه : ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ آقا : ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻴﺨﺎﻡ .. ﻭﺍﺳﻢ آﺏ ﺑﻴﺎﺭ زنه: ﻣﻌﺪﻧ...نمایش بیشتر
2 کاربر از این خوشت آمد