قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
روزی که ز مادر امدی عریان
جمعی به تو خندان و تو بودی گریان
کاری بکن ای دوست که وقت مردن
جمعی به تو گریان و تو باشی خندان
1 امتیاز + 1394/12/13 - 00:56 در زمثل زندگـــی کد پست 40193038
دیدگاه
سینا

خیلی زیباست.۲۰

1394/12/13 - 00:59 توسط موبایل کد دیدگاه 5972544
الی

تشکرررررررررر

1394/12/13 - 01:00 کد دیدگاه 5972545

توضیح کوتاه

- روزی که ز مادر امدی عریان جمعی به تو خندان و تو بودی گریان

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}