قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اگه تو زندگیت عاشق دونفر شدی با دومی باش چون اگه اولی رو دوست داشتی عاشق دومی نمیشدی...
1 امتیاز + 1394/12/13 - 01:11 در زمثل زندگـــی کد پست 40193047
دیدگاه
سینا

زندگانیت گر،شدی عاشق نفر را دو
دومی را باش.
دوم را میبودی عاشق گر همیرا،
زان سان عشقت نمی سایید،دویم را.

1394/12/13 - 01:17 توسط موبایل کد دیدگاه 5972550
الی

من که نمی فهممش
فکر کنم همون که خودم گذاشت فهمش اسون بود
در هر صورت اینی که گذاشتد خوشگله مرسی

1394/12/13 - 01:19 کد دیدگاه 5972551

توضیح کوتاه

- اگه تو زندگیت عاشق دونفر شدی با دومی باش چون اگه اولی رو دو

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}