قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اگه تو زندگیت عاشق دونفر شدی با دومی باش چون اگه اولی رو دوست داشتی عاشق دومی نمیشدی...
1 امتیاز + 1394/12/13 - 01:11 در زمثل زندگـــی کد پست 40193047
دیدگاه
سینا

زندگانیت گر،شدی عاشق نفر را دو
دومی را باش.
دوم را میبودی عاشق گر همیرا،
زان سان عشقت نمی سایید،دویم را.

1394/12/13 - 01:17 توسط موبایل کد دیدگاه 5972550
الی

من که نمی فهممش
فکر کنم همون که خودم گذاشت فهمش اسون بود
در هر صورت اینی که گذاشتد خوشگله مرسی

1394/12/13 - 01:19 کد دیدگاه 5972551

توضیح کوتاه

- اگه تو زندگیت عاشق دونفر شدی با دومی باش چون اگه اولی رو دو