قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!! اونم با پای خودت…!

بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!!

כُرسْته تو شلوغیاشونـ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه

وَلے بـכوטּْ.. یه روزـے.. یه جآیے

بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كه دیگه دیر شده…!

פֿـِیْلے כیرْ...!!
1395/08/07 - 11:52 در بــــــــــــــاران کد پست 40490286

توضیح کوتاه

یه وَقتآی بآیـَכْ رَפـتْ اونم با پای خودتبآیـَכْ