قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گاهى براى روزهاى تلخِ بى حوصلگى

یک بوسه،

بوى خوش یک پیراهن،

و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده

یک جور خوبى

حال آدم را عوض مى کند

و اینطور آدم مى فهمد

لذت دنیا

داشتنِ کسى ست

که دوست داشتن را بلد است
1 امتیاز + 1395/08/07 - 11:52 در بــــــــــــــاران کد پست 40490287

توضیح کوتاه

گاهى براى روزهاى تلخِ بى حوصلگىیک بوسهبوى خوش یک پیراه