قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از آنسوی تنهایی
از آنسوی بغض
از آنسوی باران
کسی صدایم میکند؛
تو بگو … بروم یا بمانم؟!
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:37 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559826

توضیح کوتاه

از آنسوی تنهاییاز آنسوی بغضاز آنسوی بارانکسی صدایم میکند