قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دلم کار دست است
خودم بافتمش…
تارش را از سکوت
پودش را از تنهایی…
همین است که خریدار ندارد…
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:37 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559829

توضیح کوتاه

دلم کار دست استخودم بافتمشتارش را از سکوتپودش را از تنه