قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حسودی ام می شود
به لباس‌هایت،
که هر روز تو را در آغوش می گیرند!
حسودی ام می شود
به بالِشَت،
که هر شب سرت را
روی سینه اش می گذاری!
حسودی ام می شود
به همه چیز؛
به همه کس...؛
به کسانی
که سال‌هاست
در کنار تو زندگی می کنند!
می بینی؟
دوریت آنقدر دیوانه ام کرده
که هیچ تیمارستانی قبولم نکند!
1396/04/21 - 23:52 کد پست 40582425

توضیح کوتاه

_ حسودی ام می شودبه لباسهایتکه هر روز تو را در آغوش می گی