قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی "دوختن شادیهاست...
و به تن کردن پیراهن گلدار امید..
زندگانی هنر هم نفسی با غمهاست.
آری ذهن ما باغچه است...
گل در آن باید کاشت...
ور نکاری گل سرخ
علف هرز در آن میروید.
1396/06/13 - 10:53 کد پست 40603167
دیدگاه
نسرین

لایک

1396/06/13 - 11:49 توسط موبایل کد دیدگاه 6105279
محمد

مرسی

1396/06/13 - 12:03 کد دیدگاه 6105282

توضیح کوتاه

_ زندگی دوختن شادیهاستو به تن کردن پیراهن گلدار امیدز