قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
پاسبانی دزدی
را درخیابان شلاق میزد.

از عارفی پرسیدند :
این چه حکایتی است؟

پاسخ داد :
چیزی نیست
دزد روز دارد دزد شب را
محاکمه میکند
1 امتیاز + 1396/06/13 - 20:10 در . ســـتــاره درخــشــان من . کد پست 40603179
پیوست عکس:
IMG_20170904_193811.jpg
IMG_20170904_193811.jpg · 600x558px, 39KB

توضیح کوتاه

پاسبانی دزدی را درخیابان شلاق میزداز عارفی پرسیدند ای