قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دوچرخه ی عمر درحال

رکاب زدن است

تا خط پایان

فاصله ای نیست

قدرهمدیگر رابدانیم
پیوست عکس:
IMG_20170907_222643.jpg
IMG_20170907_222643.jpg · 389x389px, 41KB

توضیح کوتاه

دوچرخه ی عمر درحالرکاب زدن استتا خط پایانفاصله ای نیس