قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گر محبت ثمرش سوختن و ساختن است

يا به دنبال محبت سر خود باختن است

من به ميدان رفاقت گذرم از سر خويش

تا بداني که اين حاصل دوست داشتن است

سلامممممممم{-41-}
1 امتیاز + 1396/06/21 - 21:40 در ایران ما کد پست 40605489
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/06/22 - 08:25 کد دیدگاه 6105810

توضیح کوتاه

گر محبت ثمرش سوختن و ساختن استيا به دنبال محبت سر خود باخ