قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
"آموختم"
تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد!
"آموختم"
گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می شوی!
"آموختم"
تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم!
"آموختم"
گاهی برای بودن باید محو شد!
"آموختم"
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بردل حکومت میکند!
"آموختم"
ازکم بودن نترسم اگر کم باشم شاید ولم کنن ولی زیاد که باشم حیفم میکنن!
"آموختم"
برای شناخت آدمها یکبار بر خلاف میلشان عمل کنم!..
1396/06/21 - 21:49 در ایران ما کد پست 40605681

توضیح کوتاه

آموختمتلافی کردن از انرژی خودم می کاهدآموختمگاهی از