قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ازگره های بی شمار زندگی گله نمی کنم !!!
دراولین لحظه اى كه بدنیا آمدم ،گره اى به بند نافم زدند كه معناى گره را بفهمم . همان لحظه دانستم كه همیشه گره معناى بدى ندارد ...شاید حكمتى در این گره هاست !
با خوشبینى و صبر هر گره را با رنگى زیبا كنار گره بعدى میگذارم و خدا را شكر مى كنم كه توانایی مقابله با آنچه سرنوشت برایم رقم زده دارم .
شایدروزى برسد كه با همه این گره ها فرشى زیبا ببافم !فرشى كه خالق هستى نقشه اش را كشیده و مرا براى بافتن آن برگزیده،چرا كه استعداد و توانایى لازم را در من دیده !
و من هرلحظه شكرگزار آن بافنده كل هستم .
خداایا شکر بخاطر همه مهربونیهات
1396/06/21 - 21:51 در ایران ما کد پست 40605690

توضیح کوتاه

ازگره های بی شمار زندگی گله نمی کنم دراولین لحظه اى كه