قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
محکم تر از همیشه
قدم هایم را بر میدارم
بی دلیل شاد بودنم را
حفظ میکنم
مهرعشق را دردلم نگه میدارم
چون وقتی آدم حس
وحالش خوب باشه
خوبیها آسان وبی دلیل
به سمتش میایند
1 امتیاز + 1396/10/08 - 13:14 کد پست 40629523
دیدگاه
ali

فیس بوک ایران

1396/10/9 - 22:28 کد دیدگاه 6113765

توضیح کوتاه

- محکم تر از همیشهقدم هایم را بر میدارمبی دلیل شاد بودنم را

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}