قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
می روم شاید فراموشت کنم
با فراموشی هم آغوشت کنم .
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزادباش .
گر چه تو تنها تر از ما می روی
آرزو دارم ولی عاشق شوی .
آرزو دارم بفهمی درد را
تلخی بر خوردهای سرد را .دکتر علی شریعتی

توضیح کوتاه

می روم شاید فراموشت کنمبا فراموشی هم آغوشت کنم می روم از