قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ماندن سنگ بودن است و رفتن رود بودن.

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد: جز خاک شدن...

و رود بودن به کجا می رود: جز دریا شدن....
-دکتر شریعتی.

فیس بوک ایران
1 امتیاز + 1396/11/20 - 13:42 در . ســـتــاره درخــشــان من . کد پست 40633489

توضیح کوتاه

ماندن سنگ بودن است و رفتن رود بودنبنگر که سنگ بودن به کج

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}