قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زمین بهشت میشود
اگر مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست
جز قضاوت ڪردن دیگران
هیچ چیز گناه نیست
جز حق الناس
هیچ چیز ثواب نیست
جز خدمت به دیگران
هیچ ڪس اسطوره نیست
الّا در مهربانی و انسانیت
2 امتیاز + 1396/11/21 - 22:46 در ایران ما کد پست 40633534
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/22 - 08:03 کد دیدگاه 6114699
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

سپاس

1396/11/22 - 16:23 کد دیدگاه 6114724

توضیح کوتاه

زمین بهشت میشوداگر مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیستجز قضاوت

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}