قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شب ندارد سر ِخواب...
شاخِ مأیوسِ یکی پیچکِ خُشک
پنجه بر شیشه ی در می ساید
من ندارم سرِ یأس،
زیر بی حوصلگی های شب، از دورادور
ضربِ آهسته ی پاهای کسی می آید.....

2 امتیاز + 1396/11/23 - 00:03 در ایران ما کد پست 40633747
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/23 - 08:20 کد دیدگاه 6114735

توضیح کوتاه

شب ندارد سر ِخوابشاخِ مأیوسِ یکی پیچکِ خُشکپنجه بر شیش

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}