قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شب ندارد سر ِخواب...
شاخِ مأیوسِ یکی پیچکِ خُشک
پنجه بر شیشه ی در می ساید
من ندارم سرِ یأس،
زیر بی حوصلگی های شب، از دورادور
ضربِ آهسته ی پاهای کسی می آید.....

2 امتیاز + 1396/11/23 - 00:03 در ایران ما کد پست 40633747
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/23 - 08:20 کد دیدگاه 6114735

توضیح کوتاه

شب ندارد سر ِخوابشاخِ مأیوسِ یکی پیچکِ خُشکپنجه بر شیش