قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
باز امشب از خیالِ تو،
غوغاست در دلم
آشوبِ عشقِ آن
قد و بالاست، در دلم

دستی به سینۀ منِ
شوریده سر گذار
بنگر چه آتشی ز تو
برپاست در دلم

باری امیدِ خویش به دلداری‌ام فرست
دانی که آرزویِ تو تنهاست در دلم......

{-35-}{-35-}
1397/07/19 - 05:30 کد پست 41199905

توضیح کوتاه

باز امشب از خیالِ توغوغاست در دلمآشوبِ عشقِ آن قد و بال

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}