قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این عطش چیست در آیینه ی رود افتاده ست

داغ دریاست که برسینه ی رود افتاده ستبوی تنهایی می آید ازاین جا فریاد

خبری نیست ازآن موی پریشان دربادخبری نیست به جز کاکل آغشته به خون

دشت حیران شده ازبس گل آغشته به خونسبزدرسبز گذشتند سواران غریب

سرخ درسرخ شکفته ست بیابان غریبعلم ازدست علم دار کنارافتاده ست

گیسوانش همه درخون وغبارافتاده ستمثل گلبرگ که بردوش صبا خواهد رفت

عطر گیسویش ازاین دشت فراخواهد رفتبعد از این دست من و دامن آن سروبلند

که سبکبارتر ازموج صداخواهد رفتبعدازاین دریا درسوزعطش خواهد سوخت

رود تا می گذرد حنجره اش خواهد سوخت«نفس باد صبامشک فشان خواهد شد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد»بعدازاین کرببلا نیست بیابان عطش

«که زیارتگه رندان جهان خواهد شد»چون غباری که ازاین قافله برمی خیزد

مشک لبریزعطش خاک به سرمی ریزدمشک لب تشنه به دستان جدامی نگرد

بیرقی سبزبه چشمان خدا می نگرددشت سرشارقنوت است وسراپاخورشید

مات ومبهوت به این حال دعا می نگردای که درحنجره ات عشق به فریاد آمد

"در نمازم خم ابروی توبا یاد آمد"ای غبار قدمت سرمه ی چشمان جهان

وی دمادم نفس سوخته ات جان جهان"شاه شمشادقدان خسروشیرین دهنان"

که به مژگان شکنی قلب همه صف شکنانبا صبا درچمن لاله سحرمی گفتم

که شهیدان که انداین همه خونین کفنان
1397/07/19 - 18:50 در حرفهای ــــبنفش کد پست 41200113

توضیح کوتاه

این عطش چیست در آیینه ی رود افتاده ستداغ دریاست که برسینه

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}