قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این قوم چه شد سر ز تن تو ببریدند

بر روی تو بی جرم و گنه تیغ کشیدند؟آخر نه به کوفه ز تو دعوت بنمودند

آخر به چه جرمی ز تنت جامه ربودند؟خر به کدامین گنهت آب ندادند

رأس تو بریدند و سر نیزه نهادند؟تشنه به کدامین گنهت سر ببریدند

با کشتن تو خشم خدا را بگزیدند؟آخر به چه جرمی به تنت اسب دواندند

اهل حرمت را به اسارت بکشاندند؟آخر به کدامین گنه ای خسرو خوبان

کردند تن پاک تو پامال ستوران ؟با آن همه نامه ز چه پیمان بشکستند

بر خیمه گهت آب روان را ز چه بستند؟رأست به چه جرمی به سر نیزه نشاندند

اهل حرمت در غل و زنجیر کشاندند؟این قوم اگر مسلم و بر دین تو هستند

با سنگ جفا از چه جبین تو شکستند؟با تیر دریدند چرا حنجر اصغر

در خون بنشاندند چرا قامت اکبر ؟سقای خیام تو چرا تشنه بکشتند

عباس علمدار تو را تشنه بکشتند؟
1397/07/19 - 18:51 در حرفهای ــــبنفش کد پست 41200114

توضیح کوتاه

این قوم چه شد سر ز تن تو ببریدندبر روی تو بی جرم و گنه تی

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}