قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بر زمین کوبید سم اما سوارش برنخاست

شیهه زد لیکن امیر کارزارش برنخاستشعله ور شد در جنون خشم و بهت خود ولی

راکبش آن مهربان، آن غمگسارش برنخاستپیکرش شد جنگلی از شاخسار نیزه آه!

جز گل زخم دمادم از بهارش برنخاستلحظه ای آسود در خواب چمنزار بهشت

کرکس درد از تن گلگون خارش برنخاستمثل یک ابر سپید اما سترون در افق

هیچ جز آهی ز جان دردبارش برنخاستجوی رگ هایش تهی چون گشت زیر پای مرد

زانوان خم کرد و دیگر از کنارش برنخاست
1397/07/19 - 18:52 در حرفهای ــــبنفش کد پست 41200116

توضیح کوتاه

بر زمین کوبید سم اما سوارش برنخاستشیهه زد لیکن امیر کارزا

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}