قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
كيش و مات تو شدم نابغه ی مهره ی دل ...
دل مريخیِ من باخت به تو زُهره ی دل ...

بدترين شيوه همين بود ، كه تو حمله كنی ...
منِ بيچاره شَوم برده ی دل ...

رفته بودم سرديوار دلم بهرِ رُخَت ...
بی خبر رِخنه نمودی تو در قلعه ی دل ...

شيوه ات مهر و محبّت ، كه شدم ماتِ دِلت ...
دست بر مهره شدم آمدی دُردانه ی دل ...

چيره دستی آرى ! شاه دِلم تسليم است ...
تو چه ملموس شكستی سراپرده ی دل ...

من كه ماتَم ، به تو و بازیِ شطرنج دلت ...
برو خوش باش در اين بازی شدی شهره ی دل ...
1 امتیاز + 1397/09/16 - 18:22 در ایران ما کد پست 41293494

توضیح کوتاه

كيش و مات تو شدم نابغه ی مهره ی دل دل مريخیِ من باخت به

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}