قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
میتوان باهم بود بی هراس از همه ی فاصله ها

می توان دل خوش کرد به صدای تپش ثانیه ها

ای صمیمی ای خوب باتوهست دلم باوجود همه ی فاصله ها...
فیس بوک ایران
1391/11/17 - 22:53 کد پست 5537194

توضیح کوتاه

_ میتوان باهم بود بی هراس از همه ی فاصله هامی توان دل خوش ک