اطلاعات گروه
شاعر گمنام
بنیانگذار
تاریخ انتشار: 12 بهمن, 1397
برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـــریـــح...
زَنــگـــِ تَفــــریــح
کاش غیر از مواقع نیاز هم باهامون کار داشته باشین :)
شاعر گمنام
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف یک روز بر زبان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
در باغ دولت دگران بود مدتی این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد آبی‌ست ایستاده درین خانه مال و جاه این آب ناروان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست گرد سم خران شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز این تیزی سنان شما نیز بگذرد چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
پسند (3)
Loading...
3
شاعر گمنام
آهنگ تمنای وصال شهرام ناظری تا کی به تمنای وصال تو یگانه؟!…♯♫♪ اشکم شوَد از هر مژه؛ چون ســیل رَوانه…♯♫♪ خواهد به سـرآید، غمِ هجرانِ تو یا نه؟!…♯♫♪ ای تیرِ غـمت را، دلِ عُشاق نشانه…♯♫♪ http://srv...نمایش بیشتر
لود بیشتر