اطلاعات گروه
yalda
بنیانگذار

Wall Comment

yalda
وقتی کسی وارد زندگی تان میشود ، پخدا او را به دلیلی میفرستد: یا برایِ درس گرفتن از او یا برای همیشه ماندن با او...! N
پسند (3)
Loading...
3