اطلاعات گروه
پاوه هورامان
بنیانگذار
جنگ پاوهPawe / Paveh ورسالت تاریخی ملت ایران در برابراشرار و ایران ستیزان وحامیان آنها
پس از انقلاب 1357وزوال حکومت پهلوی و مسلح شدن طوایف کرد(جاف) در اطراف پاوه در شما...بیشتر
جنگ پاوه / حماسه پاوه
تصویر خود را به روز کرد
پسند (2)
Loading...
2
لود بیشتر