زیر لب گفتم دوستت دارم
می‌دانستم که از این فاصله صدایم را نمی‌شنود
با خودم گفتم شاید نباید به این سفر میرفتم. شاید نباید از او دور میشدم.

#پس_از_تو
#جوجو_مویز