خط مشی رازداری

موارد مهم امنیت ؟

از رمز ساده استفاده نکنید
موارد امنیتی رو رعایت کنید
به زودی اپدیت خواد شد