چند دقیقه دیگر وقت داری
تا به من نگاه کنی
به من، به چشمانم
و به قلبی که برای تو می‌تپد
این شب و این باران، و تو...

چند دقیقه دیگر وقت داری
تا به من نگاه کنی
پیش از آن که کاملاً تمام شوم

#آنتوان_دوسنت_اگزوپری