باز باران شده نازل چکنم
دلخوشی ها شده حاصل چکنم....

📝هلامان