دوست دارین تو چه دوره ای زندکی کنید
1- قاجار
2- پهلوی
3- جمهموری اسلامی