پیش 7 ماه ·ترجمه

#برد هوای دلبری،هم دل و هم #قرار من ...

image