پیش 7 ماه ·ترجمه

بوسـه باران کردنت
از راه دور ناممکن است
بوسـه باران میکنم
ماه رخت که در دل است

image