پیش 7 ماه ·ترجمه

گاهی نیاز داری
به یک آغوشِ بی منت که تو را فقط و فقط
برای خودت بخواهد!

image