پیش 7 ماه ·ترجمه

تمـاشـایت می‌کـردم بـا چشمـانـی کـه
لهجه ی بوسـه داشتند!

image