فرزند پائیزم
باغی بی برگم پر از
شاخه های احساس
با گیسوانی زرین
در پنجه ء باد
و تنی گلاویز با تبر تکرار
می چکد از چشمانم

شاعر محمود شیربازو