تفسیری از صحیفه و برهان نداشتیم.
شوقی برای بستن پیمان نداشتیم
ممنوعه بود بوسه ی داغ لبت ولی
راهی بجزاطاعت فرمان نداشتیم

شاعر شهدخت روستایی فارسی